Länkar

Bilbesiktningsföretag

Dessa företag och organisationer erbjuder en rad tjänster inom bilbesiktning och är ackrediterade enligt svenska transportmyndigheternas krav.

 1. Bilprovningen – Sveriges största besiktningsföretag, med stationer över hela landet. Bilprovningen
 2. Dekra – En internationell aktör som erbjuder bilbesiktning på flera platser i Sverige. Dekra
 3. Opus Bilprovning – Ett välkänt företag med många besiktningsstationer runt om i Sverige. Opus Bilprovning
 4. Carspect – Erbjuder bilbesiktningstjänster på flera orter i Sverige. Carspect
 5. Besikta Bilprovning – Har ett brett nätverk av stationer och erbjuder tjänster över hela landet. Besikta Bilprovning

Myndighetsorgan

Dessa organ spelar viktiga roller i att säkerställa att bilbesiktningar utförs i enlighet med gällande lagar och regler för att upprätthålla säkerhet och miljöstandarder i Sverige.

 1. Transportstyrelsen – Ansvarar för regelverket kring trafiksäkerhet och miljökrav för fordon, inklusive regler för bilbesiktning. Transportstyrelsen
 2. Trafikverket – Ansvarar för infrastruktur och trafiksäkerhet på svenska vägar och kan vara inblandade i frågor som rör säkerheten på vägarna, vilket indirekt påverkar reglerna för bilbesiktning. Trafikverket
 3. Svenska Miljöinstitutet (IVL) – Engagerar sig i forskning och utveckling kring miljöpåverkan från fordon, vilket kan påverka regler för utsläppstester under bilbesiktningar. IVL Svenska Miljöinstitutet
 4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – Medan de inte direkt hanterar bilbesiktningar, spelar deras arbete med samhällssäkerhet och beredskap en roll i övergripande trafiksäkerhetsfrågor. MSB

Klagomål eller reklamationer

Om du anser att en bilbesiktning har utförts felaktigt och vill framföra klagomål eller överklaga beslutet, finns det specifika steg du kan följa. Här är en lista över de instanser du kan vända dig till, inklusive länkar till deras webbplatser för mer information:

 1. Transportstyrelsen – Du kan börja med att kontakta Transportstyrelsen om du har frågor eller klagomål rörande hur besiktningen har genomförts. De kan ge vägledning om hur du går vidare med ditt ärende. Transportstyrelsen – Kontakta oss
 2. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – Om ditt klagomål rör själva servicen hos besiktningsföretaget och inte löses till din belåtenhet, kan du vända dig till ARN som hjälper till med tvister mellan konsumenter och företag. Observera att ARN:s beslut inte är bindande men ofta följs av företagen. Allmänna reklamationsnämnden
 3. Konsumentverket – För ytterligare rådgivning kring konsumenträttigheter relaterade till bilbesiktning kan Konsumentverket vara till hjälp. De erbjuder information om hur man hanterar klagomål mot tjänster. Konsumentverket – Kontakta oss
 4. Marknadsdomstolen – Om frågan berör otillbörliga affärsmetoder eller vilseledande marknadsföring av besiktningsföretaget, kan du även vända dig till Marknadsdomstolen för rättsliga åtgärder.

Det är viktigt att först försöka lösa frågan direkt med besiktningsföretaget innan du vänder dig till dessa instanser. Många företag är villiga att lösa problem direkt med kunden för att undvika ytterligare formaliteter.