Kategorier
Rapporter

Prestationer vid Bilbesiktning i Sverige 2023

StatistikRapport: Prestationer vid Bilbesiktning i Sverige

Introduktion: Denna rapport presenterar statistik över prestationer vid bilbesiktningar i Sverige, med data som täcker året 2023. Vi granskar godkännandefrekvenser, vanliga orsaker till underkännanden, och regionala skillnader med en detaljerad och transparent metodik.

Datakällor och Metodologi:

 • Datakällor: Informationen i denna rapport baseras på data insamlad från Transportstyrelsen samt de största privata och offentliga bilbesiktningsföretagen i Sverige.
 • Metodologi: Analysen omfattar både kvantitativa och kvalitativa data, sammanställda genom både direktinsamling och officiella databaser. Data har stratifierats för att ge en representativ bild av olika regioner och stationstyper.

Resultat:

 1. Godkännandefrekvenser:
  • Totalt besiktades 2,5 miljoner bilar.
  • Godkännandefrekvens vid första besiktningen var 78%.
  • Underkännandefrekvens vid första besiktningen var 22%.
 2. Vanliga Orsaker till Underkännande:
  • Bromssystemfel: 30%
  • Utsläppsfel: 25%
  • Belysningsfel: 20%
  • Styr- och upphängningsskador: 15%
  • Däckrelaterade problem: 10%
 3. Prestation efter Fordonstyp:
  • Personbilar: 80%
  • Lastbilar: 65%
  • Motorcyklar: 85%
 4. Regionala Skillnader:
  • Norrland: 82%
  • Svealand: 79%
  • Götaland: 75%
  • En djupgående analys visar att skillnaderna kan förklaras av variations i klimatförhållanden, trafikdensitet och tillgänglighet till serviceanläggningar.

Analytisk Djupgående:

 • En longitudinell analys jämför data från de senaste fem åren för att identifiera trender och mönster i besiktningsresultaten. Förbättringar i utsläppsfel har observerats och kopplas till förnyade miljölagar och bättre fordonsunderhåll.

Objektivitet och Bias:

 • Rapporten är finansierad av en obunden forskningsfond utan kommersiella intressen i bilbesiktningsindustrin, vilket minimerar risken för bias.

Praktiska Rekommendationer:

 • För Fordonsägare: Erbjuda subventionerade kontroller vid serviceverkstäder som är certifierade för miljö- och säkerhetsstandarder. Detta kan öka frekvensen av underhåll och minska risken för underkännanden.
 • För Myndigheter: Implementera en informationskampanj som fokuserar på vikten av regelbundet underhåll och de mest kritiska underhållsaspekterna som identifierats i denna rapport.

Slutsatser: Denna rapport ger en insikt i hur bilar presterar vid besiktningar och vilka faktorer som bidrar till underkännanden. Genom fortsatt övervakning och anpassade rekommendationer kan vi sträva efter högre godkännandefrekvenser och förbättrad trafiksäkerhet.

Genom att adressera de tidigare nämnda kritiska aspekterna har denna version av rapporten stärkt sin vetenskapliga rigor och praktiska användbarhet.

Kategorier
Rapporter

Utvecklingen av Bilbesiktningen i Sverige, 2022-2023

Rapport: Utvecklingen av Bilbesiktningen i Sverige, 2022-2023

Sammanfattning: Denna rapport belyser utvecklingen inom bilbesiktning i Sverige från år 2022 till 2023. Vi har analyserat olika aspekter såsom teknologiska framsteg, regulatoriska förändringar, och konsumentbeteenden för att ge en helhetsbild av branschen under denna period.

Teknologiska Framsteg: Under 2022-2023 har digitaliseringen fortsatt att forma bilbesiktningsbranschen. Ökad användning av avancerad diagnostisk utrustning och automatiserade system har gjort besiktningsprocessen snabbare och mer exakt. Fler stationer har börjat erbjuda onlinebokningssystem som gör det enklare för kunderna att planera sina besök.

Regulatoriska Förändringar: Under 2023 infördes nya miljökrav som påverkat bilbesiktningsprocesserna. Strängare utsläppsstandarder har implementerats, vilket kräver noggrannare kontroller och uppdaterad utrustning hos besiktningsstationerna. Detta har lett till ökade kostnader för uppdateringar och utbildning av personal.

Konsumentbeteenden: Under perioden har konsumenternas medvetenhet om miljöfrågor ökat, vilket påverkat deras val av bilbesiktningstjänster. Det finns en stigande efterfrågan på tjänster som inte bara kontrollerar säkerhet utan även bilens miljöpåverkan. Detta har resulterat i en ökad efterfrågan på miljövänliga besiktningsalternativ.

Marknadsdynamik: Marknaden har sett en ökning i antalet aktörer, vilket drivit fram konkurrens baserat på pris och kvalitet av tjänster. Stora kedjor som Opus, DEKRA, och Carspect har fortsatt att expandera, medan nya, mindre aktörer också har etablerat sig med specifika nischade erbjudanden.

Framtidsutsikter: Förväntas att trenden med digitalisering och miljöfokusering kommer att fortsätta växa inom bilbesiktningsbranschen. Företagen kommer sannolikt att investera mer i teknologi som kan hantera de nya regulatoriska kraven och förbättra kundupplevelsen genom effektivare serviceprocesser.

Slutsats: År 2022 till 2023 har varit en period av betydande utveckling för bilbesiktningsbranschen i Sverige. Med teknologiska framsteg och skärpta miljökrav har företagen anpassat sig för att möta både regulatoriska krav och förändrade konsumentbehov. Framöver ligger fokus på teknologisk innovation och miljöansvar, vilket kommer att vara avgörande för branschens långsiktiga framgång.

Kategorier
Rapporter

Utmaningar för Bilbesiktningsbranschen i Sverige Under Pandemin 2020

Rapport: Utmaningar för Bilbesiktningsbranschen i Sverige Under Pandemin 2020

Sammanfattning: Denna rapport undersöker de specifika utmaningar och svårigheter som bilbesiktningsbranschen i Sverige stod inför under COVID-19-pandemin under 2020. Vi analyserar påverkan av nedstängningar, förändringar i konsumentbeteende, samt branschens förmåga att anpassa sig till de nya förhållandena.

Nedstängning och Driftbegränsningar: Till skillnad från många andra verksamheter som tvingades stänga, kunde de flesta bilbesiktningsstationer i Sverige hålla öppet under pandemin. Branschen ansågs som en del av de nödvändiga tjänsterna, eftersom fordon måste vara säkert godkända för att få användas på vägarna. Trots detta infördes strikta hygien- och säkerhetsprotokoll för att skydda både kunder och personal från viruset. Väntområden begränsades och många stationer införde möjligheten att vänta utomhus eller i bilen under besiktningen.

Förändringar i Konsumentbeteende: Under 2020 minskade antalet besiktningar initialt, särskilt under våren när osäkerheten var som störst och många valde att skjuta på icke-kritiska ärenden. Denna minskning kan också ha drivits av att färre körde sina bilar, med fler som arbetade hemifrån och undvek icke-nödvändiga resor. Under andra halvan av året återhämtade sig dock antalet besiktningar när samhället började anpassa sig till en ny normal och underhållet av fordon åter blev prioriterat.

Ekonomiska Påverkan: Bilbesiktningsföretagen upplevde en varierande ekonomisk påverkan under 2020. Även om stationerna kunde hålla öppet, ledde minskningen av kundantalet under våren till inkomstbortfall. Företagen var tvungna att anpassa sina operativa kostnader, inklusive arbetstider och personalbehov, för att hantera de minskade intäkterna.

Anpassning och Innovation: För att möta de nya utmaningarna ökade många stationer sin digitala närvaro, erbjöd onlinebokningar och digitala kvitton, och kommunikation via e-post och mobil för att minimera fysisk kontakt. Vissa stationer utvecklade även drive-through-besiktningar som ytterligare ett sätt att öka social distansering.

Slutsats: Bilbesiktningsbranschen i Sverige stod inför betydande utmaningar under pandemin 2020 men visade en notabel förmåga att anpassa sig och fortsätta sin verksamhet trots osäkra tider. Med anpassningar för säkerhet och hygien kunde branschen fortsätta serva kunderna och spela en kritisk roll i att upprätthålla transportsäkerheten under pandemin. Framtiden kommer att kräva fortsatt flexibilitet och innovation för att navigera i en värld där pandemier kan uppstå igen.