Kategorier
Inlägg

Hur gör bilbesiktningen när de besiktigar epa-traktorer

Bilbesiktningen besiktigar EPA-traktorer på samma sätt som de besiktigar andra fordon. EPA-traktorer är klassade som lätta fordon och måste därför genomgå en teknisk kontroll en gång om året för att säkerställa att de uppfyller kraven i Trafikförordningen och är trafiksäkra.

Under EPA-traktorns besiktning kontrollerar besiktningsmannen att alla viktiga system fungerar korrekt, inklusive bromsar, belysning, styrning och hjulupphängning. Besiktningen kontrollerar också EPA-traktorns avgasutsläpp för att säkerställa att de inte överskrider de tillåtna nivåerna och att EPA-traktorn har en fungerande hastighetsmätare.

Om EPA-traktorn godkänns under besiktningen får den en besiktningsrapport som bevis på att den är säker och klar för trafik. Om EPA-traktorn inte uppfyller kraven under besiktningen kan den antingen repareras eller avregistreras och tas ur trafik tills den är redo att besiktas igen.

Läs mer om 2:or på besiktningen

Kategorier
Inlägg

Svensk bilprovning

Svensk Bilprovning är en organisation som ansvarar för att genomföra fordonsbesiktning i Sverige. Organisationen ägs av svenska staten och har uppdraget att säkerställa att fordon på de svenska vägarna uppfyller de krav som finns på säkerhet, miljö och tekniska standarder.

Aktiebolaget Svensk Bilprovning, kallas Bilprovningen, är ett företag med uppgift att utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar av motorfordon och släpfordon i Sverige. De hade 95 besiktningsstationer för den 15 februari 2021 och under år 2020 utfördes det 1,4 miljoner kontrollbesiktningar.

Svensk Bilprovning har ett nätverk av besiktningsstationer runtom i landet där fordonsägare kan boka tid för besiktning av sina fordon. Vid besiktningen genomförs en teknisk kontroll av fordonet för att säkerställa att det uppfyller de krav som ställs enligt svenska regler och standarder.

Om fordonet godkänns vid besiktningen, utfärdas en besiktningsintyg som visar att fordonet är godkänt för fortsatt användning på svenska vägar. Om det finns brister eller fel på fordonet, får ägaren en lista på vad som behöver åtgärdas och ett krav på att åtgärdas inom en viss tidsperiod.

Vem äger AB Svensk Bilprovning?

Under 2012 genomfördes försäljningar av delar av Bilprovningens stationsnät till nya aktörer. Efter genomförd försäljningsprocess av cirka två tredjedelar av stationsnätet är det kvarvarande Bilprovningen nu ett av staten helägt bolag.

Kategorier
Inlägg

Vanligaste orsaker till underkänd besiktning

Genom bilens historia så har nästan alltid samma orsaker gett upphov till en underkänd bilbesiktning.

  1. Bromsar: Bromssystemet är en av de viktigaste säkerhetskomponenterna på en bil, och om det inte fungerar som det ska kan det leda till att bilen blir underkänd vid besiktning. Vanliga orsaker till bromsproblem inkluderar slitna bromsklossar, rostiga bromsskivor och läckande bromsledningar.
  2. Rost: Rost kan orsaka allvarliga problem på en bil, inklusive strukturella skador och problem med säkerhetsfunktioner som t.ex. bälten och airbags. Om en besiktningsman upptäcker att en bil har allvarliga rostproblem, kan det leda till att bilen blir underkänd.
  3. Däck: Däck är den enda delen av bilen som är i direkt kontakt med vägen, och det är viktigt att de är i bra skick för att säkerställa att bilen har god grepp och stabilitet. Om däcken har för lite mönsterdjup, skador eller andra problem, kan bilen bli underkänd vid besiktning.
  4. Belysning: Alla lampor och blinkers på bilen måste fungera som de ska för att bilen ska passera besiktningen. Om en eller flera lampor är trasiga eller felinställda, kan det leda till att bilen blir underkänd.
  5. Avgasutsläpp: De flesta länder har gränser för hur mycket avgaser en bil får släppa ut, och om bilen överskrider dessa gränser kan det leda till att den blir underkänd vid besiktning. Vanliga orsaker till höga avgasutsläpp inkluderar problem med katalysatorn, syresensorer och tändsystem.
  6. Stötdämpare: Stötdämpare är viktiga för att bilen ska ha god komfort och stabilitet på vägen. Om stötdämparna är slitna eller skadade, kan det leda till att bilen blir underkänd vid besiktning.

Dessa är bara några av de vanligaste orsakerna till att bilar blir underkända vid besiktning. Det är viktigt att regelbundet underhålla din bil och ta hand om eventuella problem så snart de uppstår för att minska risken för att bli underkänd vid besiktning.

Kategorier
Inlägg

Besiktning elbil

Det finns några skillnader när det gäller att besikta en elbil jämfört med en traditionell bil med förbränningsmotor.

En viktig skillnad är att elbilar inte har samma utsläpp som traditionella bilar, vilket innebär att de inte behöver genomgå samma kontroller av utsläppsreningssystem som traditionella bilar. Istället kontrolleras andra viktiga funktioner i elbilar, såsom batteri, laddningssystem och elmotor.

Det är också viktigt att se till att den elektriska anslutningen för laddningssystemet fungerar som den ska och är säker. Besiktningspersonalen kommer att kontrollera om laddningssystemet är installerat korrekt och uppfyller alla säkerhetskrav.

En annan skillnad är att elbilar vanligtvis har färre rörliga delar än traditionella bilar, vilket kan göra underhålls- och reparationsscheman annorlunda. Till exempel behöver inte elbilar byta olja eller tändstift, men det är fortfarande viktigt att regelbundet kontrollera batteriets hälsa och rengöra luftfiltret.

Det är också viktigt att tänka på att elbilar fortfarande är relativt nya på marknaden och att besiktningskraven kan komma att förändras och anpassas i framtiden när tekniken utvecklas och förbättras.

Sammanfattningsvis är det viktigt att du väljer en besiktningsstation som har erfarenhet av att besiktiga elbilar och kan utföra de specifika kontrollerna och tester som krävs för att säkerställa att din elbil är säker och fungerar som den ska.

Kategorier
Inlägg

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker för att fastställa fordonets tekniska identitet,
kontrollera att det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt fastställa de uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret. En registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

En ursprungskontroll görs med stöd av de handlingar som bifogas ansökan till Transportstyrelsen, men vid en registreringsbesiktning
kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att ett godkännande vid ursprungskontrollen inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon, som även behöver kontrollbesiktas, kan endast kontrollbesiktas efter att registeringsbesiktningen är godkänd och fordonet tilldelats ett permanent svenskt registreringsbevis. Ett importerat fordon som har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land kan tillgodoräkna sig den under förutsättning att den utförts i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU.
Mot en avgift kan besiktningsföretaget registrera en godkänd trafiksäkerhetsprovning i samband med att fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen.
Registreringsskyltar för importerade fordon beställs normalt i samband med att registreringsbesiktningen godkänns. Vanligtvis tar det ett par dagar for skyltarna att tillverkas och skickas. Alla registreringsskyltar skickas hem till fordonsägarens svenska folkbokförings-adress. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för det. För att bruka fordonet i trafik måste du, efter godkänd besiktning, begära att det stalls på, liksom, om det krävs, se till att det finns en giltig trafikförsäkring. Fordonet kan stallas på via Transportstyrelsens e-tjänst, mobilapp, servicetelefon eller skriftligt på registreringsbeviset. När fordonet är påställt skickas en faktura for fordonsskatt.

Kategorier
Inlägg

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon har underkänts med krav på efterkontroll innebär det att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste
uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats. Fordon med fel får inte användas i trafiken, därför bör du åtgärda felen snarast
och därefter låta en besiktningsstation göra en efterkontroll. Körförbud inträder efter en månad.

Efterkontrollen måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet, normalt inom två månader, annars måste
en ny fullständig kontrollbesiktning utföras. I de fall ett fordon underkänns för tredje gången i rad, inträder körförbud efter en vecka.

Vid automatiskt körförbud, t ex på grund av utebliven besiktning, får fordonet endast köras kortast lämpliga väg till verkstad för
reparation, eller till bilprovningsföretag för besiktning.

Fordonet har underkänts utan krav på efterkontroll

Om ditt fordon har underkänts utan krav på efterkontroll innebär det att fordonet inte behöver visas upp på nytt men att felen ska
åtgärdas innan fordonet får användas i trafiken. Skulle felen kvarstå vid en eventuell poliskontroll, riskeras böter och fordonet kommer
att föreläggas om en ny kontrollbesiktning. Om felen kvarstår vid nästa ordinarie kontrollbesiktning blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll.

Fordonet har belagts med körförbud

Om fordonet föreläggs med körförbud är felen så allvarliga att fordonet måste flyttas från besiktningsstationen med hjälp av bärgningsbil. Detta gäller inte släp-/husvagn om körförbudet avser bromssystemet, som då får bogseras olastad i max 30 km/h till verkstad.
Körförbudet gäller till dess en ny besiktning utförts. Efter reparation får fordonet köras kortast, lämpliga väg till en besiktningsstation.
Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon inte har kunnat identifieras, eller är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande, föreläggs fordonet om registrerings-besiktning. Registreringsbesiktningen måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Underkännande vid efterkontroll

Vid en efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel som tillkommit sedan föregående besiktning, eller följdfel från reparation, underkänns fordonet på nytt med krav på efterkontroll.

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tas hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Fordonets skick, skötsel och bruk är enligt lag alltid ägarens ansvar. Kontrollbesiktningen görs enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och utformad för att försämringar orsakade av ålder och användning ska kunna upptäckas innan de medför fara
i trafik. Följ gärna med under besiktningen och lär dig mer on dit t fordon och om de eventuella fel och brister som din besiktningstekniker upptäcker. En godkänd kontrollbesiktning innebär inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Om du är tveksam till besiktningsresultatet kan det på din begäran omprövas i direkt anslutning till besiktningen.

Protokollet är inte avsett som underlag för värdering av fordonets skick och kondition vid till exempel köp eller försäljning.

Kategorier
Inlägg

Bilprovningens historia

Bilprovningens historia sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, då bilar började bli vanliga på vägarna. Under denna tid fanns det mycket få regler för att kontrollera säkerheten på fordonen, vilket ledde till många olyckor.

I Tyskland infördes den första obligatoriska fordonskontrollen år 1938, som syftade till att förhindra olyckor genom att kontrollera att fordonen var i säkert skick. Andra länder i Europa följde snart efter med liknande system, medan USA införde liknande kontroller först på 1960-talet.

I Sverige infördes den första fordonskontrollen 1965, där kontrollerna utfördes på statliga bilprovningar. Under de första åren var kontrollerna enkla och bestod främst av en kontroll av bromsar, styrning och belysning. Sedan dess har kontrollerna utvecklats och blivit mer omfattande för att omfatta en mängd olika säkerhetsfunktioner och tekniska aspekter.

Idag är bilprovning obligatorisk i de flesta länder runt om i världen, och syftar till att säkerställa att fordonen på vägarna är i säkert skick för både förare och passagerare. Bilprovningar genomförs med hjälp av modern teknik och specialutbildad personal för att säkerställa att fordonen uppfyller de krav och standarder som fastställts av myndigheterna.

Kategorier
Inlägg

Låna pengar till bilköp – Vad är mest ekonomiskt?

låna pengar till bilköp

Finansiera ditt bilköp på bästa sätt!

Har du för många tvåor och funderar på att köpa ny bil så kan det vara bra att hålla koll på de olika finansierings-alternativen som finns.

  • Billån, blancolån
  • Banklån, medlemslån
  • Bostadslån för bil
  • Privatleasing

Men vilket lån eller vilken finansieringsmodell blir mest fördelaktig för dig som bilägare?

Billån, blancolån

Billånet, eller ett blancolån är det som kostar mest i slutändan. Ett blancolån har oftast ganska hög ränta men kräver å andra sidan ingen säkerhet mot lånet. Med säkerhet menas något som banken kan ta över och sälja för att betala av lånet, om du inte kan betala.

Exempel: Ett annuitetslån ligger för tillfället på 6-7% per år och skulle du köpa en bil för 100.000kr så blir månadsavgiften 100.000 * 0.07 = 7000 /12månader = 583kr/mån.

Skulle du betala av skulden på 3 år så blir månadskostnaden ungefär 3000kr. (110.000 totalt)

Banklån, medlemslån

Ett banklån skiljer sig inte mer från ett blancolån annat än att det är en ”riktig bank” som lånar ut pengarna.

Bostadslån för bil

Här har vi en favorit. Säg att du har lån för en bostad på 2.000.000kr som är värd 3.000.000 och har bott i den ett par år. Då kan det vara så att värdet på bostaden tillomed har gått upp och belåningsgraden sjunkit. Detta möjliggör att belåna bostaden med 100.000kr för att köpa t.ex. en bil eller en renovering eller liknande. Kontakta din bank så berättar de mer.

Exempel: bolåneränta i skrivande stund ligger på 1.6 % och den är betydligt lägre än ett blancolån. 100.000 * 0.016 = 1600 /12månader = 133kr i avgift per månad.

Sen kan du välja att amortera på bara detta lånet istället för det ordinarie bolånet och på så vis har du inte heller ökat din totala månadsavgift mer än räntan på 130kr.

Men! Kolla med din bank så att detta är möjligt, inte alla som tillåter detta hur som helst.

Privatleasing bil

Den finansieringslösning som ökar allra mest hos nybilsköparna och det är inte helt obefogat. Om du skall köpa en helt ny bil så är värdeminskningen ganska omfattande och det är med denna du får räkna om kalkylen skall bli jämförbar med ett lån.

Tips: Om du skall privatleasa en bil så kolla så att så mycket som möjligt ingår. T.ex försäkrning, vinterhjul eller dragkrok. Om det inte gör det så kan det vara det som får bolånevarianten att vinna matchen.

Slutligen

Ska du köpa en helt ny bil? Ja då kanske privatleasing är det bästa alternativet.

Ska du köpa en lätt begagnad? Eller kan du nöja dig med en lätt begagnad och samtidigt har möjlighet att belåna bostaden? Ja då kan detta vara det bästa alternativet.

Det sista alternativet, blancolån, kan passa den som inte har någon bostad att belåna och inte skall köpa en ny bil.

Lycka till!