Kategorier
Rapporter

Prestationer vid Bilbesiktning i Sverige 2023

StatistikRapport: Prestationer vid Bilbesiktning i Sverige

Introduktion: Denna rapport presenterar statistik över prestationer vid bilbesiktningar i Sverige, med data som täcker året 2023. Vi granskar godkännandefrekvenser, vanliga orsaker till underkännanden, och regionala skillnader med en detaljerad och transparent metodik.

Datakällor och Metodologi:

 • Datakällor: Informationen i denna rapport baseras på data insamlad från Transportstyrelsen samt de största privata och offentliga bilbesiktningsföretagen i Sverige.
 • Metodologi: Analysen omfattar både kvantitativa och kvalitativa data, sammanställda genom både direktinsamling och officiella databaser. Data har stratifierats för att ge en representativ bild av olika regioner och stationstyper.

Resultat:

 1. Godkännandefrekvenser:
  • Totalt besiktades 2,5 miljoner bilar.
  • Godkännandefrekvens vid första besiktningen var 78%.
  • Underkännandefrekvens vid första besiktningen var 22%.
 2. Vanliga Orsaker till Underkännande:
  • Bromssystemfel: 30%
  • Utsläppsfel: 25%
  • Belysningsfel: 20%
  • Styr- och upphängningsskador: 15%
  • Däckrelaterade problem: 10%
 3. Prestation efter Fordonstyp:
  • Personbilar: 80%
  • Lastbilar: 65%
  • Motorcyklar: 85%
 4. Regionala Skillnader:
  • Norrland: 82%
  • Svealand: 79%
  • Götaland: 75%
  • En djupgående analys visar att skillnaderna kan förklaras av variations i klimatförhållanden, trafikdensitet och tillgänglighet till serviceanläggningar.

Analytisk Djupgående:

 • En longitudinell analys jämför data från de senaste fem åren för att identifiera trender och mönster i besiktningsresultaten. Förbättringar i utsläppsfel har observerats och kopplas till förnyade miljölagar och bättre fordonsunderhåll.

Objektivitet och Bias:

 • Rapporten är finansierad av en obunden forskningsfond utan kommersiella intressen i bilbesiktningsindustrin, vilket minimerar risken för bias.

Praktiska Rekommendationer:

 • För Fordonsägare: Erbjuda subventionerade kontroller vid serviceverkstäder som är certifierade för miljö- och säkerhetsstandarder. Detta kan öka frekvensen av underhåll och minska risken för underkännanden.
 • För Myndigheter: Implementera en informationskampanj som fokuserar på vikten av regelbundet underhåll och de mest kritiska underhållsaspekterna som identifierats i denna rapport.

Slutsatser: Denna rapport ger en insikt i hur bilar presterar vid besiktningar och vilka faktorer som bidrar till underkännanden. Genom fortsatt övervakning och anpassade rekommendationer kan vi sträva efter högre godkännandefrekvenser och förbättrad trafiksäkerhet.

Genom att adressera de tidigare nämnda kritiska aspekterna har denna version av rapporten stärkt sin vetenskapliga rigor och praktiska användbarhet.