BILBESIKTNING - Sök på adress eller ort

Ange din bostadsadress eller varför inte staden där du bor.

Inledning – Bilbesiktning

Att hitta en bilbesiktning är idag lättare än tidigare, främst tack vare ett större utbud och bättre tillgänglighet till tider. Du kan enkelt söka upp den närmaste besiktningsstationen och se vilka företag som erbjuder tjänsten. När monopolet på fordonskontroll avskaffades för några år sedan, öppnades marknaden för privata aktörer. Stora företag som Besikta, Opus, Dekra, Carspect och Bilprovningen dominerar, men det finns också mindre, mer privatägda aktörer. Alla företag som vill utföra kontrollbesiktningar måste ansöka om ackreditering hos Swedac för att få bedriva verksamheten.

Marknadsförändringen, från en ensam aktör till flera konkurrerande, har påverkat hur vi som konsumenter agerar, särskilt för nya bilägare och yngre personer. Många som minns tiden då endast Bilprovningen fanns tenderar ändå att fortsätta välja dem. Bilprovningen har också anpassat sig till konkurrensen genom att skifta fokus från bara fordonskontroll till att också prioritera kundservice, precis som sina konkurrenter. Nu är det enklare än någonsin att få bra service vid en bilbesiktning!

Senaste inlägg - Bilbesiktning

Vanligaste orsaker till underkänd besiktning

Genom bilens historia har vissa orsaker ofta lett till underkända besiktningar.

 • Först, bromsar. Bromssystemet, en kritisk säkerhetskomponent, måste fungera korrekt. Fel som slitna bromsklossar, rostiga skivor eller läckande ledningar kan resultera i underkännande.
 • Sedan, rost. Rostangrepp kan skada bilens struktur och säkerhetssystem, som bälten och airbags. Upptäcker besiktningsmannen allvarlig rost, blir bilen underkänd.
 • Därefter, däck. De måste vara i gott skick för optimalt grepp och stabilitet. För lite mönsterdjup eller skador kan leda till underkännande.
 • Också, belysning. Alla lampor och blinkers ska fungera. Är de trasiga eller felinställda kan bilen bli underkänd.
 • För avgasutsläpp, länder har utsläppsgränser. Överskrids dessa, särskilt vid fel på katalysatorn, syresensorer eller tändsystem, blir bilen underkänd.
 • Slutligen, stötdämpare. De bidrar till komfort och stabilitet. Slitna eller skadade stötdämpare innebär underkännande.

Dessa punkter är bland de vanligaste orsakerna till underkända besiktningar. Regelbunden underhåll och åtgärdande av problem minskar risken att bli underkänd.

Besiktning elbil

När du besiktar en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor, dyker några skillnader upp.

Först och främst släpper elbilar inte ut avgaser som bilar med förbränningsmotorer gör. Därför undgår de specifika kontroller för utsläppsrening. Istället fokuserar besiktningsstationerna på elbilens batteri, laddningssystem och elmotor.

Teknikerna måste också se till att elbilens laddningsanslutning fungerar säkert och korrekt. De undersöker noggrant om någon har installerat laddningssystemet på rätt sätt och om det uppfyller alla säkerhetskrav.

En annan viktig skillnad är att elbilar innehåller färre rörliga delar än bilar med förbränningsmotorer. Det betyder att de inte kräver samma typ av underhåll, såsom oljebyten eller byte av tändstift. Men det är fortfarande viktigt att regelbundet kontrollera batteriets skick och rengöra luftfiltret.

Eftersom elbilar är relativt nya på marknaden, kan besiktningskraven förändras över tid när tekniken utvecklas.

Slutligen, när du väljer en besiktningsstation, se till att den har erfarenhet av elbilar. Detta säkerställer att personalen kan utföra de specifika kontrollerna och testerna som din elbil behöver. På detta sätt kan du vara trygg med att din elbil är säker och väl underhållen.

Tänk på detta när du ska besikta din elbil

Innan du besiktar din elbil, bör du tänka på flera viktiga saker för att säkerställa att processen går smidigt och för att öka chanserna för godkännande. Här är några punkter att ha i åtanke:

 1. Laddningsnivå: Se till att du laddar bilens batteri tillräckligt. Vissa besiktningar kan inkludera en testkörning eller kräva att bilens elektriska system används.
 2. Däckens skick: Kontrollera däcken noga för att försäkra dig om att de är i gott skick, har tillräckligt mönsterdjup och inga skador. Tänk på att däckkraven kan ändras med säsongen.
 3. Bromsar: Kontrollera att bromsarna fungerar effektivt och inte visar tecken på alltför stort slitage, eftersom även elbilar är beroende av ett fungerande bromssystem.
 4. Belysning: Testa alla bilens lampor, inklusive huvudljus, bromsljus, blinkers och varningsljus, för att försäkra dig om att de fungerar korrekt.
 5. Vindrutan: Inspektera vindrutan för sprickor eller stora stenskott som kan försämra sikten och därmed säkerheten.
 6. Laddningssystem: Kontrollera att laddningssystemet är fullt funktionellt och att alla kablar och anslutningar är i gott skick och rätt installerade.
 7. Instrumentpanelen: Var uppmärksam på instrumentpanelen för att upptäcka eventuella varningslampor eller felmeddelanden som kan indikera problem.
 8. Extra utrustning: Om du har installerat extra utrustning på bilen, försäkra dig om att installationen är korrekt utförd och inte påverkar bilens säkerhet eller funktion.

Genom att aktivt förbereda din elbil inför besiktningen och kontrollera dessa punkter, minskar du risken för att din bil inte blir godkänd. Om du känner dig osäker på något, överväg att kontakta en auktoriserad verkstad före besiktningen för att åtgärda eventuella problem.

Kan jag överklaga en kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning

Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge.

Om du inte är nöjd med resultatet från din bilbesiktning, har du definitivt möjligheten att överklaga. Inledningsvis, för registreringsbesiktningar, bör du skicka ditt överklagande direkt till Transportstyrelsen på adressen: Box 267, 781 23 Borlänge. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att agera snabbt och överklaga utan att dröja.

När det gäller kontrollbesiktningar, däremot, gäller striktare regler. Du kan endast överklaga om besiktningen ledde till ett körförbud för ditt fordon. I så fall blir det avgörande att du samlar all relevant information och stödjande dokumentation. Exempelvis kan detta inkludera tekniska rapporter eller utlåtanden från auktoriserade verkstäder som ifrågasätter besiktningens slutsats.

För att överklaga en bilbesiktning effektivt, måste du vara noggrann och väl förberedd. Om du tror att ett fel har begåtts, är det avgörande att du tar steg för att ifrågasätta beslutet. Se till att du har all nödvändig dokumentation tillgänglig och att du följer de etablerade riktlinjerna och tidsfristerna för överklagandeprocessen. Genom att följa dessa steg ökar du signifikant dina chanser till ett lyckat överklagande.

Exempel på en överklagan

Till Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Ärende: Överklagande av bilbesiktningsresultat

[Datum]

Jag, [Ditt Namn], med registreringsnummer [Ditt Fordons Registreringsnummer], överklagar härmed resultatet från min bilbesiktning den [Datum för Besiktning] på [Namn på Besiktningsstation].

Mitt överklagande grundar sig på följande punkter:

 1. Bromsar: Jag har fått en auktoriserad verkstad att kontrollera bromsarna efter besiktningen. Deras rapport visar att bromsarna uppfyller alla säkerhetskrav. Jag bifogar verkstadens rapport med detta brev.
 2. Avgasutsläpp: Jag åtgärdade problemet med avgasutsläppen omedelbart efter besiktningen. En oberoende expert har bekräftat att utsläppen nu ligger inom de tillåtna gränserna. Jag inkluderar både reparationskvittot och testresultatet som bevis.

Jag ber Transportstyrelsen att ompröva besiktningsbeslutet med tanke på den nya informationen och dokumentationen jag skickar med.

Kontakta mig gärna på [Ditt Telefonnummer] eller [Din E-postadress] för mer information eller för att boka ett möte.

Tack för att ni ser över mitt ärende.

Vänliga hälsningar,

[Ditt Namn]
[Din Adress]
[Ditt Telefonnummer]
[Din E-postadress]

Bilagor: Verkstadsrapport, Reparationskvitto, Testresultat


Först och främst, kom ihåg att anpassa brevet med dina personliga uppgifter och de specifika detaljerna som rör just ditt ärende innan du skickar iväg det. Därefter, se till att all information du tillhandahåller är korrekt. Slutligen, försäkra dig om att du noggrant organiserar och bifogar alla nödvändiga dokument.

 

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Fordonslagen 2002:574 styr omfattningen av en registreringsbesiktning. Denna besiktning syftar till att fastställa fordonets tekniska identitet, säkerställa att det uppfyller alla krav på beskaffenhet och utrustning, och att fastställa vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Man kan inte räkna en registreringsbesiktning som en kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

Transportstyrelsen utför en ursprungskontroll baserad på dokumenten som följer med ansökan, men under en registreringsbesiktning genomför man en fysisk kontroll av fordonet. Det innebär att även om fordonet klarar ursprungskontrollen, finns det ingen garanti för att det även kommer att bli godkänt under registreringsbesiktningen eller vid prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon måste först klarar av registreringsbesiktningen och få ett permanent svenskt registreringsbevis innan någon kan kontrollbesiktiga det. Om ett EU-/EES-land redan har godkänt fordonet i en trafiksäkerhetsprovning som följer Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU, kan detta godkännande räknas med.

Besiktningsföretaget kan, mot en avgift, registrera ett godkännande av en sådan trafiksäkerhetsprovning när fordonet passerar registreringsbesiktningen.

När registreringsbesiktningen är godkänd, beställer man normalt registreringsskyltar för det importerade fordonet. Skylttillverkningen och leveransen brukar ta ett par dagar. Transportstyrelsen skickar alla registreringsskyltar direkt hem till fordonsägarens adress i Sverige.

Efter att besiktningen är godkänd, måste du se till att fordonet blir påställt och har en giltig trafikförsäkring, om så krävs. Du kan ställa på fordonet genom Transportstyrelsens e-tjänster, mobilapp, servicetelefon eller skriftligen på registreringsbeviset. När fordonet är påställt, skickar Transportstyrelsen ut en faktura för fordonsskatten.

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen och behöver en efterkontroll, måste du göra den. Åtgärda felen snabbt för att undvika körförbud. Sedan måste du besiktiga bilen på nytt. Annars inträder körförbud inom en månad.

Boka efterkontrollen inom den tidsram besiktningsresultatet visar, oftast en månad. Om du väntar för länge, behöver du göra en helt ny besiktning. Dessutom, om ditt fordon underkänns tre gånger i rad, kommer körförbud att gälla efter bara en vecka.

Vid automatiskt körförbud, som vid missad besiktning, får du bara köra bilen till närmaste verkstad eller besiktningsstation. Ta alltid den kortaste möjliga vägen.

Fordonet underkändes utan krav på efterkontroll.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen utan krav på efterkontroll, behöver du inte visa upp det igen. Du måste ändå åtgärda felen innan du kör i trafiken. Upptäcker polisen felen vid en kontroll, riskerar du att få böter. Sen måste du genomföra en ny kontrollbesiktning. Om de samma felen kvarstår vid nästa ordinarie besiktning, underkänns fordonet återigen. Då krävs en efterkontroll.

Fordonet fick körförbud

Om ett fordon får körförbud betyder det att felen är allvarliga. Då måste någon kalla på en bärgningsbil för att transportera fordonet från besiktningsstationen. Dock, om det handlar om släp eller husvagnar med bromsproblem, tillåter reglerna att man bogserar dem olastade. Under bogseringen får hastigheten inte överstiga 30 km/h till verkstaden.

Körförbudet förblir i kraft tills fordonet genomgår en ny besiktning. Efter att ha fixat felen, får du köra fordonet igen. Kom ihåg att välja den kortaste och mest lämpliga vägen till besiktningsstationen.

Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon är helt nytt eller om det har genomgått ändringar, måste du därför genomföra en ny registreringsbesiktning. Du får en månad på dig att utföra detta. Om du inte klarar av att göra det inom denna tid, inträder därmed ett körförbud.

Underkänt vid erfterkontroll

Under en efterkontroll koncentrerar sig besiktningsteknikern på tidigare anmärkningar. Upptäcker teknikern nya allvarliga fel sedan den senaste besiktningen, underkänner han eller hon fordonet på nytt. Då behöver fordonet genomgå ännu en efterkontroll.